Plattmaster - plattdeutsch aus Hamburg
http://www.plattmaster.de
 

Moinmoin, leeve Lü!
dat is de Sied vun PlattMaster.
Plattdüütsch is en Weltsprook. Gleufs nicht? Klick mol bi mi dör un ok dör de Links.
Denn sühs: Op de ganze Welt ward Platt snackt.

  Plattmaster - plattdüütsch ut Hamborg
http://www.plattmaster.de
Zur hochdeutschen Startseite für alle, die (noch) nicht ganz des plattdeutschen mächtig sind För Plattsnackers - un dor büst du all op de Sied Welcome! Click here for the english versionfor english and american friends of the lower saxon language

Moinmoin, leeve Mackers!

Vörjohr, Summer, Harvst un Winter. Plattdüütsch is de Spraak för elk Johrstied. Kanns jümmers bruuken, kanns allns mit moken. . 

De Plattmaster is ook mol wedder in't Radio ween, bi Silke Frakstein in't Hamborger Lokalradio. Silke mookt dor faaken an'n Sündag plattdüütsch Programm. Feine Saak. Kiek mol rin.

Nich vergeten: Ik heff mi een niege email-Adress toleggt. Op de Oole keem toveel Spam rin.

Mennig Surfers hebbt sick al kloog mookt, wat wat "Moin Moin" heet un wo dat vun afkümmt. Un ook wat uns plattdüütsche Spraak vun de Römers un de Latinsche Spraak opnahm hett. Un op die Sied över Plattdüütsch in't Medeloller kanns nakieken, wat för Besünnerheeden vun uns Spraak öller sind un welk nieger.

Un wenn ji mol wedder 'n Jieper op Theoter hebbt, blots hen. To'n Bispill bi de Bliersdörper Theodergrupp, in't Ohnsorg, bi de Neeborger un all de annern scheunen Theoter, de ji op mien Linksied finnen deit. Un wenn du weten wills, wat för Blomen nu anseggt sünd, kiek bi Heinrich Evers ut Neustadt na. Op Platt, is jo klor.

Jümmers een Beseuk wert is http://www.marless.de vun Marlou Lessing. Nu hett se dor sogor Shakespeare op Platt, Ingelsch un Hoog. Un'n feinen Windows 98 Ünnerwiesen. Un scheune Saaken över to de Natur.

Kiekt man ok in dat Gästbook. Sünd nu all över hunnert Indrääg. Freit mi jo bannig, wo veel Lü Freid an plattdüütsch un an de Plattmaster-Sieden hebbt. Ut de ganze Welt. Schrieft man driest rin, wat ji gefallt un wat ji mi seggen wullt. Blots Swienkrom will ik nich binn hebben. Un wenn een dat verseukt, denn kriggt he ´n virtuelle Jack vull.

Un wenn ji süns wat seukt, denn weet ji jo: De Webkort wiest den Weg dör mien Sieden, Seuken köönt ji ook un de Links sünn all wedder mehr woorn. Un wenn ji´n plattdüütsche Sied mokt, denn mailt mi man gau an.
Plattmaster

Plattmasters Webkort - mien Sitemap

Bruukbor Krom Uns Spraak to´n Lesen un Kieken
Plattdüütsche Links
Nieg!
dat lüttje Wöörbook Riemels
Börgervereen - Links Worüm Platt ´n egen Spraak is
Platt un Latinsch - Wat wi vun de Römers arvt hebbt.Nieg!
Plattdüütsch in't MedelollerNieg!
Vertelln
Plattdeutscher Ring Plattdüütsch Grammatik 1 Billers ut dat ole Hamborg
Plattdüütsch Grammatik 2
Plattdüütsch Grammatik 3
Email Plattmaster Nieg!Wo "moinmoin" vun afkümmt Laudatio Bardörpensis
Hilfe, ich kann
kein Platt
Wöörlist Platt-English-Deutsch-Anglo-Saxon
Die Nordsee-Wörterliste
Plattdüütsch Keuk
Seuken Plattdüütsch Historie Plattdüütsche Leeder
To mien Gästbook
vun guestbook.de
Henwies: Indrääg warrd iers openbar, wenn ik se ankeeken un friesett hebb.
Siedkort - sitemap
powered by crawl-it
 Webkrings

na baben - nach oben - to the top

Krings


Webring de plattdüütsche Kring << . >> . tofällig Sied . Allns . Webring-Homepage Plat(t) online - klick man driest op!

De plattdüütsche Webring
Plattdütsch
Web-Ring

Dat is de Plattdütsch Sied vun Plattmaster.
Choose: [ tofällig Sied vun´n PlattRing ]
[ Allns vun´n PlattRing oplisten | fief för | fief wieder ]
[Een Sied vör | Skip Previous Site | Een Sied wieder | Näste Sied]
[ Niege Sieden ]
[ Homepage vun´n PlattRing ]

Plattdütsch
een Sied wieder
Plattdüütsch bi Plattmaster - Plattdeutsch bei Plattmaster - lower saxon at plattmaster

na baben - nach oben - to the top

update 20030501

http://www.plattmaster.de

http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/7595/

Plattmaster´s Sieden: plattdüütsch ut Hamborg un de Welt. Klick di dör un hebb Freid an uns scheune Spraak. Un wenn Du blots hochdeutsch kannst, klicke hier.

Mit ICRA gekennzeichnet

Mit ICRA gekennzeichnet.

Disclaimer (nix mit to doon - krom) Wat över all de Links op düsse Sied: De Links sünd bi de Opnahm pröövt woorn. Wenn sick dor wat ännert un een kriggt dat mit, denn schall he mi gau tomailen, wat dor is un op welk vun mien Sieden dat is. LG Hamborg hett seggt, dat sick een denndorvun distanzeern schall. Is dormit doon, för den Fall, dat dor wat is, wat nich sien schall. Un wenn een meent, he mutt mi afmohn, denn mutt he dat nipp un nau op platt mooken, un twors ahn Fehlers. Anners gifft he den Opdrag, dat to översetten, wat dat dredubbelte köst wat he hebben will. Dorto glieks de Henwies, dat dütt een privote Sied is un dat ik dorvun utgah, dat een javascript uthett. Un popuprutsmieter hett.