na Plattmasters homepage

Plattmasters
Plattdüütsche Grammatik

Mail man den Plattmaster an

Homepage Grammatik 1 Grammatik 2 Grammatik 3
Dat lüttje Wöörbook Tallen - How to count in plattdeutsch regular verbs - Verben adjectives - Adjektive
Riemels un Vertelln de un dat - Articles irregular verbs - unregelmäßige Verben adverbs - Adverbien
Billers ut Hamborg pronouns . Pronomen auxiliary verbs - Hilfsverben prepositions - Präpositionen
Interrogatives Fragepronomen The passive voice - Dat Passiv conjunctions - Konjunktionen
Nouns - Substantive Continous form - Verlaufsform

Över Plattdüütsche Grammatik - 3

Af un an sünd dat de lütten Wöör, op de dat ankümmt.

adjectives - Adjektive - Egenschapswöör

De Egenschapswöör seggt di, woans dat mit een Nomen is. De ward ok mitdeklineert. Un de ward steigert. As in´t Düütsche, sünd de Egenschapswöör för de Substantive (Hauptwöör) faaken likers as de Egenschapswöör för de Verben (Do-Wöör / Tiedwöör)

Comparison of adjectives - Steigerung der Adjektive - Steigerung vun de Egenschapswöör

The comparision of adjectives is similar to english, but adjectives are declined. Mostly, the comparision of short and long adjectives follows the pattern -er / est, like in short english adjectives. But - similar to english - some long adjectives may have the superlative with "mest / meest"

Dat Steigern vun de Egenschapswöör geiht liekers as in de lütten ingelschen Egenschapswöör. Meisttieds - un ok bi lange Wöör - geiht dat op "er / est", as bi de lütten ingelschen Wöör. Anners as in´t Hochdüütsche ward obers ok de Superlativ mit "mest / meest" bruukt.

plattdüütsch english deutsch
Positive lütt small klein
Comparative lütter smaller kleiner
Superlative lüttest, lüttst smallest am kleinsten
Positive groot great groß
Comparative grötter greater größer
Superlative gröttest, gröttst greatest am größten
Positive vigelinsch difficult schwierig
Comparative vigelinscher more difficult schwieriger
Superlative vigelinschst or
meest vigelinsch
most difficult am schwierigsten

Declination of adjectives - Deklination der Adjektive - Deklination vun de Egenschapswöör

Declination of adjectives is similar to german (but only 3 cases).

plattdüütsch english deutsch
Positive
Nominative - (n) dat lütte Huus the small house das kleine Haus
Genitive vun´t lütte Huus of the small house des kleinsten Hauses
Object case dat lütte Huus the small house dem kleinen Haus
das kleine Haus
Nominative - (m) de lütte Mann the small man der kleine Mann
Genitive vun den lütten Mann
den lütten Manns / Mann sien
of the small man
the small mans
des kleinen Mannes
Object case den lütten Mann the small man dem / den kleinen Mann
Plural (m)
Nominative - (n) de lütten Hüüs the small houses die kleinen Häuser
Genitive de lütten Hüüs ehr of the small houses der kleinen Häuser
Object case de lütten Hüüs the small houses den / die kleinen Häuser
Comparative
Nominative - (m) de gröttere Disch the bigger table der größere Tisch
Genitive den gröttern Disch sien of the bigger table des größeren Tisches
Object case den gröttern Disch the bigger table dem / den größeren TIsch
Superlative
Nominative - (m) de längste Tog the longest train der längste Zug
Genitive den längsten Tog sien of the longest train des längsten Zuges
Object case den längsten Tog the longest train dem / den längsten Zug

Irregular comparison of adjectives - unregelmäßige Steigerung der Adjektive - Egenschapswöör, de bi´t Steigern wesselt

plattdüütsch english deutsch
Positive good good gut
Comparative better better besser
Superlative best best am besten
Positive veel / veel(e) much / many viel / viele
Comparative mehr more mehr
Superlative meest most am meisten

The comparison in the sentence - der Vergleich im Satz - Irregular comparison of adjectives - unregelmäßige Steigerung der Adjektive - Egenschapswöör, de bi´t Steigern wesselt

There two kinds of comparison in the positive: as..as, and so..as, but as..as is preferred.

adverbs - Adverbien - Egenschapswöör för de Verben

Ook för dat Prädikat gifft dat Egenschapen. Un ook för anner Egenschapswöör. Un dorto bruut een de Adverbien. De seggt di, woans dat mit dat is, wat doon ward. Steigern kanns se ook. As all seggt, sünd de de Egenschapswöör för de Verben (Do-Wöör / Tiedwöör) faaken likers as de Egenschapswöör för de Substantive (Hauptwöör). Dat gifft obers ook besünnere Adverbien, to´n Bispill för Tied un Ort.

adverbs and adjectives - Adjektive un Adverbien

Comparison of adverbs - Steigerung der Adverbien -

The comparison of adverbs follows the pattern for adjectices. Dat Steigern vun de Adverbien geiht likers as för de Adjektive. Adverbien werden wie die entsprechenden Adjektive gesteigert.

Position of adverbs - Position der Adverbien - Wo de Adverbien in een Satz steiht

The position of adverbs is like in german:

Adverbs of manner - Adverbien der Art und Weise - Adverbien för woans dat geiht.

Adverbs of time - Adverbien der Zeit - Adverbien för de Tied

Prepositions - Präpositionen

Präpositionen, dat sünd de lütten Wöör, de Di anseggt, woneem un wohen un wanneer wat is.

Location - Ort

Direction - Richtung

Time - Zeit - Tied

conjuctions and particles- Konjunktionen und Partikel

Dat sünd de Wöör, de de annern Wöör un Satzdeelen tohoopkleistern deit.

Links


Na Baben - to the top

http://www.plattmaster.de